Wij maken onze voorwaarden ook
begrijpbaar voor Jip en Janneke

Onze algemene voorwaarden zijn handig om door te lezen. Natuurlijk worden er hier en daar termen gebruikt
waarvan je denkt, wat staat daar nu eigenlijk. Wij snappen dat je eigenlijk gewoon makkelijk wilt kunnen begrijpen
hoe en wat. Dus dan regelen we dat.

Kom ons ontmoeten

Leeswijzer voorwaarden

Artikel 1: Werkingssfeer

De voorwaarden zijn eigenlijk altijd van toepassing. Als wij deze wijzigen dan ontvang je bericht hierover. Als jij met ons zaken wilt doen op basis van je eigen voorwaarden waar wij ons aan moeten houden, dan willen we dat graag schriftelijk met je overeenkomen.

Artikel 2: Definities

De arbeidsovereenkomst is het contract wat we afsluiten met je werknemer die bij ons op de payroll komt. Wij zijn de werkgever en jij bent de opdrachtgever. Wij houden ons aan de inlenersbeloning die geldt bij jou op het bedrijf. Dat is punt 1 tot en met 7. Onze week loopt van maandag tot en met zondag. De rest spreekt aardig voor zich.

Artikel 3: Aanmelden werknemer en werkprocedure

Onze offertes zijn vrijblijvend en we kunnen natuurlijk wel eens een rekenfoutje maken. Dat hoort erbij. De samenwerking is pas definitief als wij je voorzien van een bevestiging van de afspraken. Pas dan teken je.

Je kunt de werknemer bij ons aanmelden. Dit kan ook met terugwerkende kracht. Wij kunnen werknemer ook weigeren. Wij zullen dan altijd de weigerreden aan je terugkoppelen.

Jij dient het eventuele, relevante arbeidsverleden van de werknemer bij ons aan te leveren. Daar moeten wij namelijk rekening mee houden. Ook controleer je het identiteitsbewijs van de werknemer en als het nodig is ook de tewerkstellingsvergunning. Natuurlijk doen wij het ook en als onze controlerende instantie een kijkje bij jou willen nemen dan sta je open voor een bezoek. Stel dat er een boete wordt afgegeven door de Arbeidsinspectie omdat er toch een illegale tewerkstelling is, dan zijn wij daar niet voor aansprakelijk.

Artikel 4: Voorkoming van ontoelaatbare discriminatie

Discriminatie mag niet, dus ook niet op de werkvloer.

Artikel 5: De opdracht en de terbeschikkingstelling

De samenwerking die we aangaan is voor bepaalde tijd of onbepaalde tijd. Eigenlijk loopt de samenwerking tussen jou en ons gelijk aan de langste terbeschikkingstelling die je hebt. Heb je alleen maar flexwerkers, dan is onze samenwerking ook flexibel te stoppen. Heb je een werknemer met een contract van 1 jaar, dan loopt onze samenwerking ook tot het einde van dat contract. Natuurlijk kun je tussentijds stoppen, maar dan dien je wel het contract over te nemen.

Als er een transitievergoeding moet worden uitbetaald aan de werknemer of als er een billijke vergoeding door de kantonrechter wordt toegekend aan de werknemer, dan betalen wij dat aan de medewerker en factureren wij het door naar jou. Eigenlijk alle extra kosten die wij nog maken bij een contractbeëindiging zullen wij aan je doorfactureren.

Artikel 6: Opschortingsrecht

Hier staat eigenlijk dat als er geen werk is, geen loon wordt doorbetaald en jij geen factuur ontvangt mits in het contract met de werknemer een uitsluiting loondoorbetalingsverplichting van toepassing is. Als een werknemer een contract heeft met 38 uur per week als arbeidsomvang en hij werkt minder in een bepaalde week. Dan heeft hij altijd recht op een uitbetaling van die 38 uur per week en die betalen en factureren wij door.

Artikel 7: Arbeidsomvang, werktijden en scholing

Dit zegt eigenlijk dat je zelf verantwoordelijk bent voor de juiste uitvoer van de Arbeidstijdenwet. Je werknemer kan ook nog ergens anders werken en jij dient te borgen dat de werknemer voldoende rust krijgt. Ook mag een werknemer zijn arbeidsomvang per week, mits die is vastgelegd, aanpassen. Dit kan alleen worden geweigerd als er zwaarwegende belangen zijn.

Artikel 8: Vakantie, verlof en feestdagen

Iedere werknemer heeft recht op vakantie en verlof. Conform de voorwaarden van de cao ABU heeft een ieder ook recht op buitengewoon, kort en zorgverlof. Als een werknemer valt onder de studenten en scholierenregeling, dan zijn de regels met betrekking tot vakantie, verlof en feestdagen beperkter.

Artikel 9: Bedrijfssluitingen en verplichte vrije dagen

Mocht je voorafgaand aan de samenwerking met ons weten dat je bedrijf in een bepaalde periode dicht is dan dien je ons dat te laten weten, zodat we dit contractueel vast kunnen leggen.

Artikel 10: Doorbetaling bij ziekte en (langdurige) arbeidsongeschiktheid

Als een werknemer ziek is heeft hij de eerste twee jaar recht op loondoorbetaling. Dit risico komt voor rekening van Flexpedia. De eventuele transitievergoeding valt buiten dit risico. Bij een langdurige ziekte pakt Flexpedia de re-integratie op.

Artikel 11: Functie en beloning

Wij krijgen van onze klanten te horen welke functie en beloning hoort bij de werknemer. Als later blijkt dat de werknemer niet juist is ingeschaald, dan gaan wij dat corrigeren met terugwerkende kracht tot het moment dat de onjuiste informatie is ingegaan.

Artikel 12: Terbeschikkingstelling zaken

Mocht je zaken aan de werknemer gaan verstrekken zoals een leaseauto of een laptop, laat het ons dan weten.

Artikel 13: Goede uitoefening van leiding en toezicht

Jij bent een goede werkgever. Je mag de werknemer niet doorlenen, tenzij je ons daarover verwittigt. Het kan zijn dat de inlenersbeloning waar de werknemer feitelijk werkt bij doorlening anders is dan de inlenersbeloning die bij jou op het bedrijf geldt. Ook als de werknemer in het buitenland gaat werken dien je ons dat te laten weten.

Mocht in de praktijk toch een en anders misgaan met de goede uitoefening van de leiding en toezicht, dan zijn wij nooit aansprakelijk. Hiervoor heb jij een aansprakelijkheidsverzekering die voldoende afdekt.

Ook voer je regelmatig functionerings- en coachingsgesprekken en lever je ons kopij aan van deze gesprekken.

Als er arbeidsconflicten zijn dan verwittig je ons per direct. We kunnen dan samen kijken welke maatregelen we kunnen treffen. We kunnen bijvoorbeeld een verbetertraject aangaan of mediation inschakelen. Ook zouden de wegen tussen Flexpedia, werknemer en opdrachtgever kunnen scheiden.

Artikel 14: Arbeidsomstandigheden

Conform de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) ben jij als opdrachtgever aansprakelijk hiervoor. Je verstrekt ook alle relevante informatie met betrekking tot de arbeidsplaats die wij kunnen opnemen in de Risico-Inventarisatie en Evaluatie.

Als er een bedrijfsongeval of beroepsziekte gaat spelen dan worden wij geïnformeerd samen met alle andere relevante instanties die hierbij betrokken worden. Hier volgt ook een rapportage uit. Alle schade met betrekking tot de afwikkeling hiervan, rechtsbijstand en dergelijke, komen voor rekening van de opdrachtgever. Hiervoor is opdrachtgever afdoende verzekerd. Wij kunnen hiervan een bewijs opsturen.

Artikel 15: Aansprakelijkheid opdrachtgever

Mocht je je niet houden aan het gestelde in onze voorwaarden, dan ben je hiervoor verantwoordelijk en gaan wij de schade op je verhalen.

Artikel 16: Opdrachtgeverstarief

Het vastgestelde tarief wordt doorberekend over de gewerkte uren. Toeslagen en kostenvergoedingen worden hiermee vermeerderd. De btw komt er nog bovenop.

Als er cao wijzigingen of wetswijzigingen zijn dan passen wij het tarief eenzijdig aan. Wij laten je dit zo spoedig mogelijk weten.

Artikel 17: Facturatie

Wij factureren altijd op basis van de gewerkte uren. Deze uren worden gedeclareerd. Jij bent verantwoordelijk dat er een tijdverantwoording aanwezig is die ten grondslag ligt aan de uren die je bij ons aanlevert. Als de situatie ontstaat dat de werknemer en de opdrachtgever verschillende urenbriefjes inleveren, dan houden wij die van de werknemer aan. De opdrachtgever kan dan het tegenbewijs aanleveren.

Artikel 18: Betaling

Tenzij anders afgesproken spreken wij af dat wij bij je mogen incasseren. Je machtigt ons hiervoor en gedurende de samenwerking is het niet de bedoeling dat je de machtiging intrekt. De standaard betaaltermijn is 7 dagen. Als je het niet eens bent met de factuur, dan horen wij dat natuurlijk graag. In lid 10 staat het mechanisme met betrekking tot bijvoorbeeld incasso- en storneringskosten.

Artikel 19: Inspanningsverplichting en aansprakelijkheid

Wij committeren ons aan het feit dat wij ons werk zo goed mogelijk uitvoeren. Als er iets fout gaat en dat ligt aan ons, dan zijn wij hiervoor ook verzekerd met uitzondering van o.a. gevolgschades en gederfde winst.

Artikel 20: Intellectuele en industriële eigendom

Jij bent als opdrachtgever eigenaar van het intellectuele en industriële eigendom die de werknemer bij jou verwerft. Als je dat wilt kun je de medewerker hier ook contractueel op vastpinnen natuurlijk.

Artikel 21: Geheimhouding

Wij zijn integer en discreet en wij verstrekken geen informatie over onze samenwerking aan derden. Wij verwachten van jou natuurlijk hetzelfde.

Artikel 22: Medezeggenschap

Als een werknemer lid is van een medezeggenschapsraad dan krijg hij de ruimte om deze rechten uit te oefenen. Hiervoor krijgt de werknemer ook loon doorbetaalt en wij factureren dit dus door.

Artikel 23: Scholing

Je zorgt ervoor dat de werknemer voldoende scholing krijgt zodat hij zijn arbeidsmarktwaarde behoudt dan wel vergroot.

Artikel 24: Persoonsgegevens

Wij houden ons aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). En wij verwachten dat jij dat ook doet. Je informeert de werknemer hierover en hoe je de gegevens van hem verwerkt.

Artikel 25: Geschillen

Alle geschillen die er voortvloeien uit de samenwerking worden beslecht door een bevoegde rechter in Haarlem, tenzij het geschil behoort tot de kantonrechter.

Artikel 26: Slotbepaling

Als er één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden nietig zijn, dan blijven de opdracht en de overige voorwaarden wel gewoon van toepassing. De nietige voorwaarde zullen we dan vervangen door nieuwe voorwaarde die zo goed mogelijk aansluiten bij de vorige voorwaarde.

Volledige voorwaarden

Dit is een vereenvoudigde samenvatting van onze voorwaarden zonder ingewikkelde juridische termen om het voor jou toegankelijker te maken.

De volledige, officiële voorwaarden bevatten noodzakelijkwijs wel juridische teksten. We draaien er niet omheen.
Het is verplicht om te voldoen aan de wet- en regelgeving. Lees ze goed door en heb je hierover vragen? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag.

Algemene voorwaarden